Algemene voorwaarden EliteFit

Artikel 1 Begrippen
De organisatie: EliteFit Nederland. 
Overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van EliteFit Nederland waarin de deelnemer een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij EliteFit Nederland.  Deelnemer: degene die diensten afneemt van EliteFit Nederland. 

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van EliteFit Nederland (Personal training en Small Group Training) waarop deelnemer zich heeft ingeschreven. Ieder gebruik van de diensten van EliteFit Nederland geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook en deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. 

Artikel 3 Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens of persoonlijke omstandigheden op gezondheidsvlak dient u per omgaande aan EliteFit Nederland door te geven.

Artikel 4 Duur en inhoud van de overeenkomst
Bij bevestiging van de inschrijving zal EliteFit Nederland meedelen, na overleg met de deelnemer, wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Na de vier weken Fundamentals start de small group trainingssessies met een van onze trainers, deze vinden tweemaal per week verplicht plaats. De deelnemer heeft de mogelijkheid op 3 trainingen per week. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 16 weken. Hierna is voortzetting van de overeenkomst na de periode van 16 weken mogelijk, en wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. Personal training sessies worden in overleg met deelnemer ingepland en vinden minimaal eenmaal per week plaats. Personal training kan door deelnemer worden afgenomen voor minimaal 3 maanden en is hierna per maand opzegbaar. 

Artikel 5 Ontbinding
EliteFit Nederland is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Utrecht. 

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht
Op EliteFit Nederland rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door EliteFit Nederland. EliteFit Nederland voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat EliteFit Nederland niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Van deelnemer wordt verwacht de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Deelnemer verplicht zich tot het uitvoeren van huiswerkopdrachten en het bijhouden van een voedingslogboek. 

Artikel 7 Afspraken
Deelnemer aan Personal training activiteiten erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 1 werkdag vooraf schriftelijk of telefonisch moeten worden gemeld aan EliteFit Nederland. Indien de annulering korter dan 24 uur plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht. Deelnemer begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. Deelnemer erkent dat de training zal worden geannuleerd indien deelnemer meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Deelnemer erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Deelnemer begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Voor elke door EliteFit Nederland aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. EliteFit Nederland kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. EliteFit Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. EliteFit Nederland is niet aansprakelijk wanneer bij EliteFit Nederland, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. EliteFit Nederland is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen EliteFit Nederland wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die EliteFit Nederland aanbiedt. Deelnemer dient EliteFit Nederland te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
De abonnementskosten zullen maandelijks voorafgaand aan de maand waarover het bedrag verschuldigd is, in de periode tussen de 6e werkdag  en het einde van de maand middels een automatische Euro incasso van de rekening van de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, worden afgeschreven. Door middel van ondertekening van de machtiging verleent het lid toestemming aan EliteFit Nederland om eenmalige/doorlopende incassomachtigingen naar de desbetreffende bank te sturen om een bedrag van de rekening te incasseren overeenkomstig de opdracht van EliteFit Nederland. Indien de afschrijving, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden en EliteFit Nederland de deelnemer een 1e herinneringsbrief heeft verzonden heeft de deelnemer 5 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag(en) te voldoen. Mocht de deelnemer in gebreke blijven zal EliteFit Nederland een 2e herinneringsbrief versturen. De deelnemer heeft 5 werkdagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen. Indien de deelnemer hierna nog steeds in gebreke blijft, zal EliteFit Nederland een laatste incassopoging uitvoeren en €10,00 administratiekosten in rekening brengen. EliteFit Nederland houdt zich het recht voor het incassotraject in eigenbeheer uit te voeren en/of uit te besteden aan een derde. EliteFit Nederland is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de toegang tot de faciliteiten voor een bepaalde periode te blokkeren en/of te ontzeggen, waardoor het gebruik van de faciliteiten niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst. EliteFit Nederland behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Eventuele tariefverhogingen worden door EliteFit Nederland 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt. Indien een tariefverhoging plaatsvindt, dan heeft de deelnemer het recht om het contract binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. EliteFit Nederland houdt zich het recht voor om EUR 20,- bij deelnemer in rekening te brengen bij diefstal of verlies van het door EliteFit Nederland aan deelnemer verstrekte polsbandje. 

Artikel 9 Gezondheid
Deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met EliteFit Nederland aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de deelnemer tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan EliteFit Nederland.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid
EliteFit Nederland is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer. De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van EliteFit Nederland gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11 Marketing doeleinden
De deelnemers en introducé(s) geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuele leden of introducé(s) te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door EliteFit Nederland voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van EliteFit Nederland. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van EliteFit Nederland. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van EliteFit Nederland zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door EliteFit Nederland ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door EliteFit Nederland zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 13 Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot EliteFit Nederland. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar EliteFit Nederland is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing